ขับเคลื่อนโดย Blogger.

หน้าที่งานยุทธศาสตร์

บทบาทหน้าที่ของงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

1.ให้ข้อมูลและข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์
2.ประสานและจำทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและคปสอ.
3.ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล  Individual record  (43 แฟ้ม)  ให้สมบรูณ์และสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์
4.ศึกษา วิเคราะห์และวางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง โรงพยาบาล กับ รพ.สต.
5.วางแผนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสถิติเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานและกำหนดนโยบาย
6.วิเคราะห์ วางแผนควบคุม กำหนดแนวทาง กำกับ ดูแลให้สามารถนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกันทังระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด

7.วางระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล และข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio