ขับเคลื่อนโดย Blogger.

โครงสร้าง 50 แฟ้ม (43 + 7)

concept map เรื่อง 50 แฟ้ม(43 + 7)
    เรื่องตัวชี้วัด QOF (Quality and Outcomes Framework) คงทำให้หลายๆคนปวดหัวมากในช่วงเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา ผมเองก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการสาธารณสุขที่ต้องศึกษาเรื่อง QOF  และผมเองคิดว่าการจะทำข้อมูลให้สมบรูณ์ก็คือการทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างของ 50 แฟ้มหรือ 43 แฟ้ม 

  กระทรวงสาธารณสุข เริ่มแรกเดิมทีได้ใช้การจัดเก็บในรูปแบบ 18 แฟ้ม และต่อมาประชาชนมีแนวโน้มที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นจึงเปลี่ยนเป็น 21 แฟ้ม  แต่ปัจจุบันได้ใช้ข้อมูล 50 แฟ้ม( ข้อมูลผู้ป่วยนอก/ใน ข้อมูลส่งเสริมป้องกัน 43 แฟ้ม และข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 7 แฟ้ม 

   ประเภทของข้อมูล 50 แฟ้มสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ แฟ้มสะสม  แฟ้มบริการ  แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ  ซึ่งผมขอนำเรียนดังนี้ครับ 


แฟ้มสะสม

แฟ้มสะสม กำหนดให้สำรวจข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี  มีทั้งหมด 14 แฟ้ม ดังนี้ 
1.แฟ้มPERSON 
2.Address
3.Death 
4.Chronic
5.Card 
6.Women 
7.Newborn 
8.Prenatal
9.Labor 
10.Home 
11.Provider
12.Village 
13.Disability 
14.Drugallergy

แฟ้มบริการ 

กำหนดให้จัดเก็บ  และบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งใหส่วนกลางภายในรอบเดือนนั้น ๆ  มีจำนวน 27 แฟ้มดังนี้ 
1.Service
2.Diagnosis_OPD
3.Appointment
4.Procedre_OPD
5.Drug_OPD
6.surveillance
7.Chronicfu 
8.Labfu
9.Charge_OPD
10.Admission 
11.Charge_IPD
12.Diagnosis_IPD
13.Drug_IPD
14.Procedure_IPD
15.Accident 
16.Community_Service 
17.Community_Activity
18.Dental
19.Functional
20.ICF
21.Care_refer 
22.Clinical_refer 
23.Drug_refer 
24.Investigation_refer 
25.Procedure_refer 
26.Refer_history
27.Refer_result 

แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 


กำหนดให้จัดเก็บ  และบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ พร้อมทั้งให้มีการสำรวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบที่ไปรับบริการที่สถานบริการอื่นและบันทึกข้อมูลส่งภายในรอบเดือน มีทั้งหมด 9 แฟ้มดังนี้

1.EPI
2.Nutrition
3.ANC
4.Postnatal 
5.New born care 
6.NCDscreen 
7.Specialpp
8.rehabiltation 
9.FP

ประโยชน์ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ คืออะไร 

  1. ประมวลผลรายงานให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับกระทรวง 
  2. ออกรายงานตาม Data set 
  3. วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลที่ได้จาก 43 แฟ้มในมิติต่างๆ
  4. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ประมวลผลร่วมกัน ลดภาระในการจัดทำรายงานของหน่วยงาน
ช่วงนี้มีข่าวว่านักวิชาการสาธารณสุขจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร หรือนักวิชาการสาธารณสุขสมทบจากสถาบันต่าง ๆ  อาจต้องสอบบรรจุ ผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานและนำไปทำข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขได้ครับ 


Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio