ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ความคิดเห็น( opinion )

   ทุกๆท่านคงทราบกันดีแล้วว่านักวิชาการสาธารณสุขมีงานหลักๆ คือ การบรรยาย การสรุปผลงาน การรับประเมิน การประกวด และทำงานวิจัย

   และแน่นอนว่าการนำเสนองาน ย่อมมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ เรียกว่า "ควมคิดเห็น" ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ความคิดเห็นของเจ้านาย  ความคิดเห็นของอาจารย์ ความคิดเห็นของกรรมการ เรียกรวมๆว่า ความคิดเห็นของผูัมีส่วนได้เสีย

   ในชีวิตของผมก็ได้รับความคิดเห็นเหล่านั้นมาทั้งหมดแล้วครับ ผมก็ขอแบ่งชนิดของความคิดเห็นคร่าวๆ ดังนี้ 1.การชื่นชม 2.การวิจารณ์ 3.ข้อเสนอแนะ

   ชนิดของความคิดเห็นที่สำคัญก็คงเป็นคำวิจารณ์  เพราะโดยธรรมชาติของเรานั้นมักคิดว่าความคิดของเรานั้นถูกต้อง และต่อต้านคำวิจารณ์  แต่หากใครที่ปรารณจะเป็นยอดคนหรือคนที่ยอดเยี่ยมแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องทำใจให้กว้างและยอมรับคำวิจารณ์อย่างมีเหตุผล

   สำหรับคนใจแคบ ขี้ขลาด และไม่ยอมพัฒนาตัวเองนั้นมักกลัวคำวิจารณ์ กลัวว่าข้อบกพร่องของตนเองจะถูกเปิดเผย จึงต้องคอยหลบๆเลี่ยงๆอยู่เรื่อยไป

  แต่คนที่จะเป็นยอดคนจะคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนั้น จะฟังคำวิจารณ์โดยไม่คล้อยตามอารมณ์ของตัวเอง (ชอบหรือไม่ชอบ)

   แน่นอนว่าคำวิจารณ์ย่อมมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง (บางคนก็วิจารณ์เพราะสนุกปาก) ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องแยะแยะคำวิจารณ์ให้ได้ โดยคิดเสมอว่า "การต่อต้านคำวิจารณ์กับการไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์เป็นคนละเรื่องกัน"

   หากเราสามารถแยกแยะคำวิจารณ์โดยปราศจากอารมณ์ได้แล้ว "คำวิจารณ์ก็จะกลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าดั่งทองคำ"
 

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio