ขับเคลื่อนโดย Blogger.

เรียนสาสุข มสธ อย่างไรให้จบเร็ว

   นับเวลาหลายปีแล้วที่เจ้าหน้าที่สาสุขต่างพยายามศึกษาต่อเพื่อให้ได้คำว่า ปริญญา......ในก่อนหน้านี้ก็ไปเรียนราชภัฎ เอกสุขศึกษา หรือลาเรียนต่อสาธารณสุขศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยปิด นั่นก็เป็นความพยายามของพี่น้องชาวสาสุขเราที่พยายามผักดันตนเอง ในปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็เปิดหลักสูตรต่อเนื่องเรียนในภาคเสาร์ - อาทิตย์ มหาวิทยาลัยปิดอีกหลายแห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งก็ทำให้ชาวอนามัยของเราจบปริญญากันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้หมออนามัยรุ่นก่อนๆ น่าจะจบปริญญาตรี เกือบถึง 100% แล้ว

ที่ ผมจะกล่าวถึงคือหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ของมสธ. ซึ่งผมคิดว่าหมออนามัยเราเกือบจะทุกคนได้เรียน สาสุขของ มสธ. แต่ส่วนจะจบนั้นคิดว่าไม่ถึงครึ่งที่เรียน เพราะเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่มีเวลา ภาระครอบครัว ข้อสอบยาก จึงทำให้หมออนามัยส่วนใหญ่ทุกวันนี้ได้หันมาเรียนต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยปิดกันมากขึ้น ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากพอสมควร

หลักสูตรของ มสธ. สาธารณสุขศาสตร์ต่อเนื่องมี 3 เอก
1.บริหารสาธารณสุข เรียน 14 ชุดวิชา
2.สาธารณสุขศาสตร์ เรียน 15 ชุดวิชา
3.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรียน 13 ชุดวิชา
ทั้ง 3 หลักสูตร สามารถปรับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้หมด

การลงเรียนที่ดี ควรลงเรียนตั้งแต่เมื่อเข้าเรียน ปี 1 ของ วสส.
ใช้ วุฒิ ม.6 สมัคร เรียนมสธ.ซึ่งเปิดรับสมัครภาคต้น ช่วง 1 ก.พ. - 20 มิย. ของทุกปี ท่านเลือกสมัครในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เนื่องจากท่านยังไม่สามารถสมัครหลักสูตรสาสุขต่อเนื่องได้ เพราะเรายังไม่มีคุณสมบัติ แต่เราสามารถลงเรียนชุดวิชาของสาสุขได้

หลักสูตร สาธารณสุขชุมชน ท่านสามารถเลือกลงได้ทั้ง 3 เอก
ส่วน ทันตาภิบาล, เทคนิคเภสัชกรรม หรืออื่น น่าจะลง เอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพราะเรียน 13 ชุด จะได้จบเร็ว ถ้าลงบริหารสาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์ ต้องเรียน 4 ปี 23 - 24 ชุดวิชา ซึ่งนานเกินไปจะทำให้ท่านท้อแล้วอาจเปลี่ยนใจกลับไปเรียนต่อเนื่องที่ มหาวิทยาลัยปิดเมื่อจบ วสส.แล้วเพราะน้องสาสุขส่วนใหญ่เลือกเส้นทางนี้
1.ในการลงทุกเทอมควรลงให้ครบ 3 ชุด และลงในภาคพิเศษอีก 1 ชุด
2.เมื่อ จบ วสส. ประมาณ มีค.- เมย. ท่านยื่นเรื่องไปยัง มสธ.ปรับวุฒิ การศึกษาจากม.6 เป็น อนุปริญญา พร้อมทำเรืองย้ายสาขาจาก รัฐประศาสศาสตร์ 4 ปี เป็นสาขาสาสุขที่เราเลือกลง 3 เอกนั้น และท่านจึงจะสามารถลงประสบการณ์วิชาชีพ 3 เอกนั้นได้
ข้อสำคัญ เมื่อจบ วสส.หลายคนอาจเปลี่ยนใจไปเรียนมหาวิทยาลัยปิดในช่วงนี้เพราะ เหตุผลเพราะเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน เพื่อนร่วมงานกำลังเรียน แต่ถ้าเราได้ ของ มสธ.หลายชุดเราคงเลือก มสธ.

3. วิชาเลือกเสรี 1 ชุด อาจเลือกวิชาที่ง่ายๆ หรือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เผื่อไว้โอน ถ้าจะลงนิติศาสตร์ต่อ หรือบางคนคิดว่าตนเองเรียนกฎหมายไม่ไหว ถ้าหากชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ลงวิชาในแขนงสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ปี เผื่อไว้โอนได้เหมือนกัน

4.ท่านจะจบอย่างเร็วที่สุดเดือน ต.ค. ในปีที่ท่าน จบ วสส.มา เห็นไหมครับวว่าจบเร็ว แต่นั่นท่านต้องวางแผนให้ดี และจัดแผนการลงเรียนให้ดี

เห็นไหมครับท่านจบเร็ว ใช้เงินน้อย บางทีต่อไปท่านอาจมีเงินเหลือพอที่จะเรียนต่อโท สาสุข,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ท่านสนใจ ,พยาบาลต่อเนื่อง,เภสัชศาสตร์ ม.อุบลหรือไว้สอบสอบแพทย์นเรศวรก็ได้ เป็นความคิดเห็นที่แนะนำเล็กๆน้อยตามประสบการณ์ที่เคย เจอมาแล้วนำมาบอก

การ ลงทะเบียนให้ครบทั้ง 3 ชุด หากใครมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็ลง 1 ชุดไปก่อน แล้วค่อยลงเพิ่มอีก 2 ชุด (ลงเพิ่มชุดวิชาเทอมแรก ไม่เกิน 16 ก.ค. ส่วนเทอมสอง ไม่เกิน 29 ธ.ค.)

ข้อสำคัญต้องอ่านหนังสือทำความเข้าอย่างน้อย 1 รอบ นะครับ ถึงจะสอบผ่าน

เอก สาธารณสุขศาสตร์ 15 ชุดวิชา

ภาค 1/2552
10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สอบ เสาร์เช้า
50101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สอบ อาทิตย์บ่าย
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สอบ อาทิตย์เช้า (เลือกเสรี)
ภาค2 /2552
52203อนามัยสิ่งแวดล้อม สอบ อาทิตย์เช้า
52305อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ อาทิตย์บ่าย
52204กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ สอบ เสาร์เช้า
ภาคพิเศษ/2552
53404การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สอบ เสาร์ 11.45 - 14.15
ภาค 1/2553
50301การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สอบ อาทิตย์บ่าย
52302วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค สอบ เสาร์บ่าย
52303สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข สอบ เสาร์เช้า
ภาค2 /2553
52401การวางแผนงานสาธารณสุข สอบ เสาร์เช้า
10151ไทยศึกษา สอบ อาทิตย์บ่าย
50103สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบ เสาร์บ่าย
ภาค 1/2554
52402ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข สอบ อาทิตย์บ่าย
52306การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข สอบ เสาร์บ่าย

เอก บริหารสาธารณสุข 14 ชุดวิชา

ภาค 1/2552
10151ไทยศึกษา สอบ อาทิตย์บ่าย
53304การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข สอบ เสาร์เช้า
53405หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สอบ อาทิตย์เช้า
ภาค2 /2552
52401การวางแผนงานสาธารณสุข สอบ เสาร์ เช้า
53202การสาธารณสุขทั่วไป สอบ อาทิตย์บ่าย
53303การจัดการสาธารณภัย สอบ อาทิตย์เช้า
ภาคพิเศษ/2552
53404การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สอบ เสาร์ 11.45 - 14.15
ภาค 1/2553
52302วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค สอบ เสาร์บ่าย
52204กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ สอบ อาทิตย์เช้า
57301การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข สอบ เสาร์เช้า
ภาค2 /2553
53305การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข สอบ อาทิตย์บ่าย
50103สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบ เสาร์บ่าย
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (เลือกเสรี) สอบ เสาร์เช้า
ภาค 1/2554
53406ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข สอบ อาทิตย์บ่าย


เอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13 ชุดวิชา

ภาค 1/2552
10151ไทยศึกษา สอบ อาทิตย์บ่าย
54102การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ เสาร์บ่าย
54101วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ เสาร์เช้า
ภาค2 /2552
54106พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ สอบ เสาร์เช้า
54112ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ อาทิตย์เช้า
50103สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบ เสาร์บ่าย
ภาค 1/2553
54109การยศาสตร์ สอบ อาทิตย์บ่าย
54115กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ เสาร์เช้า
54113สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน สอบ อาทิตย์เช้า

ภาค2 /2553
54114สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม สอบ เสาร์บ่าย
54116เทคโนโลยีความปลอดภัย สอบ อาทิตย์เช้า
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (เลือกเสรี) สอบ เสาร์เช้า
ภาค 1/2554
54111ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบ อาทิตย์เช้า

ขอขอบคุณเนื้อหาจากเวบ www.mohanamai.com

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio