ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ข้อสอบนักวิชาการวันนี้ผมได้เจอแนวข้อสอบพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สำหรับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมแต่ผมเชื่อว่านักวิชาการสาธารณสุขก็ควรทราบไว้เผื่อมันเป็นจุดที่เหมือนกันพอดีแล้วบังเอิญออกข้อสอบเราก็กินหมูครับ
     
1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  บังคับใช้เมื่อใด
ก. 28 พฤษภาคม 2535        ค. 18 พฤษภาคม 2553
ข. 18 พฤษภาคม 2535         ง. 28 พฤษภาคม 2553
ตอบ  ก. 28 พฤษภาคม 2535
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ก. อานันท์ปันยารชุน             ค.อานันท์ ปันยารชุน
ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร ง. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ตอบ  ก. อานันท์ ปันยารชุน

3. ข้อใด ที่ พรบ. นี้ได้เปลี่ยนมาเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ตอบ  ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4. ตามพรบ.นี้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่าอย่างไร
ก. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ
ข. ค่ามาตรฐานคุณภาพสัตว์ พืช
ค. ดุลยภาพของธรรมชาติอันได้แก่ สัตว์ พืช
ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำอากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ
ตอบ ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และสภาวะอื่นๆ
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
 “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมาย ความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1 ความคิดเห็น:

GUSTUSO กล่าวว่า...

ขอบตุณเนื้อหาจาก http://www.kroobannok.com/blog/56004

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio