ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แนวข้อสอบสาธารณสุขฉบับประยุกต์

"แนวข้อสอบสาธารณสุข ฉบับนี้ผมไปเอาของตำรวจมาครับ  ก็คิดว่าถ้าเป็นความรู้ทั่วไปก็คงไม่ต่างกัน  ก็ถือว่าเป็นแนวข้อสอบสาธารณสุขฉบับประยุกต์แล้วกันครับ"


1.สส.บัญชีรายชื่อมีจำนวนเท่าไร    
ตอบ 125 คน                                                                                                                        
2.สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเท่าไร

ตอบ  175 คน
3.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร

ตอบ  ปี 2550 ฉบับที่ 18 มี 309 มาตรา มีผลบังคับใช้เมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
4.พรรคการเมืองที่สมัครเลือกตั้ง 2554 มีจำนวนกี่พรรค
ตอบ 40 พรรค
5.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางคือแผนฉบับที่เท่าใด
ตอบ ฉบับที่ 8

6.จังหวัดที่ 77 ของไทยคือ
ตอบ จังหวัดบึงกาฬ
7.โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเปิดใช้ในอนาคตมีกี่เส้นทาง

ตอบ 5 เส้นทาง
8.รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีพรรคร่วมรัฐบาลกี่พรรค

ตอบ พรรคร่วมรัฐบาลมี 6 พรรคคือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาราช พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

         พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคเพื่อแผ่นดิน

9.พรรคใดไม่ใช่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตอบ พรรคเพื่อไทย

10.ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันคือใคร
ตอบ นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา โดยประธานศาลฎีกาคนใหม่ แทนที่นายวิรัชซึ่งจะเกษียณอายุ

        ราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ คือ นายสบโชค สุขารมณ์
11.องค์กรอิสระของไทยมีจำนวนเท่าใด
ตอบ จำนวน 15 องค์กร ได้แก่ 1)ศาลรัฐธรรมนูญ 2)ศาลยุติธรรม 3)ศาลปกครอง 4)ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5)คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) 6)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 7)คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) 8)คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9)ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 10)คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 11)คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) 12)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 14)คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และ15)คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและองค์การอิสระในการคุ้ม ครองผู้บริโภค
12.นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร

ตอบ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27
13.จังหวัดใดได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย
ตอบ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
14.แหล่งที่สำรวจพบน้ำมันล่าสุดของประเทศไทยคือที่ใด
ตอบ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร15.บินลาเดน ถูกสังหารเมื่อใด
ตอบ สหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับปากีสถาน ปฏิบัติการสังหาร ภายในแมนชั่นของปากีสถาน วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2554
16.ซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นวันที่เท่าไร
ตอบ 11มีนาคม2554
17.รางวัลโนเบลแบ่งออกเป็นกี่สาขาอาชีพ
ตอบ รางวัลโนเบลแบ่งออกเป็น 5 สาขาได้แก่ สันติภาพ เคมี ฟิสิกส์ การแพทย์/สรีรวิทยา และรางวัลสาขา

        เศรษฐศาสตร์ในชื่อ “รางวัลธนาคารสวีเดน
18.กลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน: AEC ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง
ตอบ เขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน มี 10 ประเทศประกอบด้วย เวียตนาม, ลาว, กัมพูชา, ไทย, พม่า, มาเลเซีย,       

        อินโดนิเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
19.เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร

ตอบ ปัจจุบันอาเซียนมีเลขาธิการมาแล้วรวม 11 คน ซึ่งรวมถึงนายออง เคง ยอง เลขาธิการอาเซียนคนฃ
       ปัจจุบันจากประเทศสิงคโปร์
20.แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองใด
ตอบ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางตะวันออกของ
รัฐฉาน

21.โรคท้องร่วงฉับพลับหรืออีคีไลน์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด
ตอบ ประเทศเยอรมัน
22.ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสตะวันออก”
ตอบ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) ได้ชื่อว่าเป็น เวนิสตะวันออก


23.ประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากที่สุดในโลก
ตอบ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

24.ประเทศใดเป็นจุดศูนย์กลางการบินหรือ HUP ของเอเชีย
ตอบ ประเทศสิงคโปร์
25.นโยบาย One Children One Family คือนโยบายของประเทศใด

ตอบ ประเทศจีน ที่ส่งเสริมการมีนโยบายมีลูกเพียงครอบครัวละ 1 คน
26.ยานอวกาศของประเทศใดที่ส่งสุนัขขึ้นไปพร้อมการสำรวจอวกาศ

ตอบ ประเทศรัสเซียได้ส่งสุนัขเพศเมียชื่อ ไลก้า ไปกับดาวเทียมสปุตนิก 2
27.วันข้าราชการพลเรือนคือวันที่เท่าไร
ตอบ 1 เมษายนของทุกปี
28.วัน Car Free day คือวันที่เท่าไร

ตอบ 22 กันยายน ของทุกปี ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ "วันปลอดรถ"
29.รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศยุบสภาในวันที่เท่าไร
ตอบ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

30.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นในครั้งแรกเมื่อใด
ตอบ สมัยรัฐบายจอมพล ป พิบูลสงคราม
31.ใครทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

ตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)

32.ผู้ที่ประสงค์จะรับอุปการะลูกบุญธรรม ต้องมีคุณสมบัติใดเป็นสำคัญ
ตอบ ต้องมีอายุห่างจากบุตรบุญธรรมไม่น้อยกว่า 25 ปี

33.ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในกีฬาโอลิมปิก (Olympics) 2012
ตอบ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

34.ประเทศไทยใช้ดุลบัญชีเดินสะพัดแบบใดในการบริหารประเทศ
ตอบ บัญชีเดินสะพัดแบบขาดดุล35.สินค้าส่งออกของไทยประเภทใดที่ประสบปัญหาคู่แข่งทางการค้ากับประเทศเวียดนามมากที่สุด
ตอบ ข้าว

36.”เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า” เกิดขึ้นในสมัยใด
ตอบ รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

37. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือฉบับใด และมีระยะเวลาในแผนฯ เท่าไร
ตอบ ฉบับ 10
38.เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ตอบ 15 วัน
39.หน่วยงานใดทำหน้าที่ในการวางแผนและกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
40.ในอนาคตประเทศภายในกลุ่มเอเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นเขตการค้าเศรษฐกิจ โดยกำหนดค่าเงินใดเป็นค่ากลางในการแลกเปลี่ยน
ตอบ ค่าเงินเยนต์
41. ประเทศใดที่ได้ส่งดาวเทียมดวงแรกไปสู่อวกาศ
ตอบ สหภาพ โซเวียตได้ส่งดาวเทียมดวงแรก ชื่อ สปุตนิก1 ขึ้นไปโคจรในอวกาศนาน 21 วัน
42. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในกีฬาเฟสปิกเกมส์ครั้งต่อไป

 ตอบ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6 43. ประเทศใดที่มีความเชื่อในเรื่องการกินดินเพื่อสุขภาพ
ตอบ ประเทศอินโดนีเซีย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio