ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แนวข้อสอบสาธารณสุขฉบับประยุกต์ข้อ 51-100

 "แนวข้อสอบสาธารณสุขฉบับประยุกต์ ต่อครับจากข้อ 51-100ครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวข้อสอบฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่จะสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุข และขอให้ทุกๆท่านทำข้อสอบได้นะครับ"

ข้อ 51-100

51.   ประสาทเขาพระวิหารมีบริเวณติดต่อกับจังหวัดใดของประเทศไทย
1.  สุรินทร์               2.  ศรีสะเกษ
3.  สระแก้ว               4.  ปราจีนบุรี
- 9 -
52.   ภาษาใดมิใช่ภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ
1.  จีน               2.  ญี่ปุ่น
3.  ฝรั่งเศส               4.  สเปน
53.   ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ
1.  ญี่ปุ่น               2.  กลุ่มประเทศอาเซียน
3.  ยุโรป               4.  สหรัฐอเมริกา
54.   บุคคลต่อไปนี้ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
1.  พล.อ.สุจินดา คราประยูร         2.  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
3.  พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ         4.  พล.อ.ประพาส จารุเสถียร
55.   ประเทศไทยใช้ธงอะไรก่อนที่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติ
1.  ธงชัยเฉลิมพล            2.  ธงสีแดงบนพื้นขาว
3.  ธงช้างเอราวัณ            4.  ธงช้าง
56.   สถานที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นที่มอบกุญแจเมืองแก่แขกต่างประเทศผู้มาเยือนคือ
1.   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
2.   พระบรมมหาราชวัง
3.   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
4.   พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
57.   สถานที่ท่องเที่ยวใดในประเทศไทยที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก
1.  หมู่เกาะสิมิลัน            2.  หมู่เกาะพีพี
3.  หมู่เกาะลันตา            4.  หมู่เกาะตะรุเตา
58.   ผู้อำนวยการองค์การค้าโลกคนปัจจุบัน เป็นคนชาติใด
1.  สหรัฐอเมริกา            2.  ฝรั่งเศส
3.  แอฟริกาใต้            4.  กานา
59.   เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน (2007-2012) เป็นคนชาติใด
1.  เกาหลีใต้            2.  อินเดีย
3.  ไทย               4.  กานา
- 10 -
60.   สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สองตั้งอยู่ที่ใด
1.  หนองคาย -เวียงจันทน์
2.  หนองคาย-สะหวันะเขต
3.  มุกดาหาร-เวียงจันทน์
4.  มุกดาหาร-สะหวันะเขต
61.   ประเทศใดมิได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
1.  มองโกเลีย            2.  สวิตเซอร์แลนด์
3.  อิสราเอล            4.  อิรัก
62.   ใครเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
1.   พล.อ.สนธิ  บุญรัตกลิน
2.   พล.อ.สพรั่ง  กัลยานมิตร
3.   พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  
4.   พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
63.   ต้นไม้ประจำประเทศไทย คือต้นอะไร
1.  ราชพฤกษ์            2.  ทานตะวัน
3.  ชัยพฤกษ์            4.  พิกุล
64.   ประเทศใดดังต่อไปนี้ที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก
1.  ซาอุดิอารเบีย            2.  อิรัก
3.  อิหร่าน               4.  อินโดนีเซีย
65.   แขวงในกรุงเทพมหานครเทียบได้กับเขตการปกครองใดในจังหวัดอื่น
1.  หมู่บ้าน               2.  ตำบล
3.  เทศบาล               4.  อำเภอ
66.   ประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศใด
1.   เกาหลีเหนือ            2.  อิรัก
3.  ไต้หวัน               4.  มองโกเลีย

- 11 -
67.   กระทรวงมหาดไทย มีตราสัญลักษณ์ใด
1.  ตราบัวแก้ว            2.  ตราคชสีห์
3.  ตราดาบเขนและโล่ห์         4.  ตราราชสีห์
68.   ประเทศไทยมีชายแดนทางบกติดต่อกับประเทศใดยาวที่สุด
1.  เวียดนาม            2.  กัมพูชา
3.  พม่า               4.  มาเลเซีย
69.   หลักธรรมใดที่เป็นธรรมของผู้ครองเรือน
1.  ทิฐธรรมมิกัตประโยชน์        
2.  ฆราวาสธรรม
3.  ปฏิจจสมุปบาท            
4.  อิทธบาท 4
70.   โอซามา บิน ลาเดน เป็นใคร
1.   อิหม่านหรือผู้นำสวดที่มีชื่อเสียงที่สุดประจำมัสยิดหะรอมในนครเมกกะ
2.   ชาวอาหรับผู้ต่อต้านสหรัฐฯ และอิสราเอลทุกรูปแบบ
3.   เศรษฐีชาวอาหรับผู้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่โตในกรุงลอนดอน
4.   หมอดูผู้โด่งดังชาวอาหรับที่ได้ทำนายว่าโลกใกล้จะถึงวาระสุดท้ายในไม่ช้านี้แล้ว
71.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบันชื่อ
1.   นายมีชัย ฤชุพันธ์  
2.   นายอุระ  หวังอ้อมกลาง
3.   พล.อ.พิจิตร กุลวานิช      
4.   นายประสงค์ สุ่นศิริ
72.   ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ
1.   หลักการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารให้ผืนป่ามีความสมบูรณ์ยั่งยืน
2.   พระราชดำริในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครตามโครงการแก้มลิง
3.   วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยน้ำจืดชะล้างความเป็นกรดออกจากดิน
4.   แนวทางบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 12 -
73.   พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยได้แก่
1.   สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.   สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกุธภัณฑ์
4.   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
74.   สัมมาสังกัปปะในมรรค 8  คือ
1.   ความเห็นชอบ  
2.   ความเพียรพยายามชอบ
3.   ความดำริชอบ
4.   การกระทำชอบ
75.   เขตเศรษฐกิจจำเพาะมีความกว้างไม่เกิน
1.  12  ไมล์ทะเล            2.  24  ไมล์ทะเล
3.  100  ไมล์ทะเล            4.  200  ไมล์ทะเล
76.   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของราชอาณาจักรไทย 2550 ประกาศใช้เมื่อใด
1.   ส.ค.50               2.   ก.ย.50      
3.   ต.ค.50               4.   พ.ย.50
77.   ถ้าต้องการติดต่อกับกรุงเทพมหานครทางอินเทอร์เน็ต ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ใด
1.  www bma go th            2.  www bma co th 
3.  www bma org th            4.  www bma gov th  
78.   ประธานาธิบดีและเลขาธิการใหญ่ของพรรคอมมิวนิสต์ของจีนคนปัจจุบันคือ
1.  จูหรงจี               2.  เจียงเจ๋อหมิน
3.  เฉินสุยเปี่ยน            4.  หูจินเทา
79.   เวลาต้องการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ทเราควรเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน search engine  คือเว็บไซต์ใด
1.  Alta Vista.Com            2.  Yahoo.Com
3.  google.Com            4.  ถูกทุกข้อ
- 13 -
80.   ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมากที่สุดและมีแหล่งน้ำมันสำรองมากที่สุดของโลกคือ
1.  ซาอุดิอาระเบีย            2.  เวเนซุเอลา
3.  อิหร่าน               4.  อิรัก
81.   การประชุม World Economic Forum  ซึ่งมีผู้นำทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดกันเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวที่
1.  ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์         2.  เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
3.  วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา         4.  นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
82.   ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทย กำหนดให้ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
1.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.   ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
3.   ประธานองค์มนตรี
4.   ราชเลขาธิการ
83.   ประเทศใดที่มิได้ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา
1.  ซีเรีย               2.  ลิเบีย
3.  อัลจีเรีย               4.  ไลบีเรีย
84.   หัวหน้าพรรคการเมืองปัจจุบัน ข้อใดไม่ถูกต้อง
1.  นายจาตุรนต์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย
2.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
3.  นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
4.  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์ พรรคความหวังใหม่
85.   จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความไม่สงบ นอกจาก ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แล้ว ล่าสุดรัฐบาลได้เพิ่มเข้ามาอีก 2 จังหวัด คือ
1.  ตรัง และพังงา            2.  กระบี่ และภูเก็ต
3.  สตูล และสงขลา            4.  ชุมพร และระนอง

- 14 -
86.   สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ปัจจุบันมีกี่คน
1.  6 คน               2.  7 คน
3.  8 คน               4.  9 คน
87.   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สังกัดส่วนราชการใด
1.  กระทรวงมหาดไทย         2.  สำนักนายกรัฐมนตรี
3.  กระทรวงพัฒนาสังคม         4.  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
88.   ตำแหน่งทางทหารสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณราชการของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ
1.  ผู้บัญชาการทหารบก         2.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
3.  ปลัดกระทรวงกลาโหม         4.  จเรทหาร
89.   ในการรัฐประหารเมื่อ 19 ก.ย.49 ฝ่ายทหารได้อ้างถึงสาเหตุสำคัญ 4 ประการ ข้อใดมิใช่เหตุที่กล่าวอ้าง
1.  มีการกระทำอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
2.  มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.  มีการแทรกแซงกิจการภายในจากต่างประเทศ
4.  มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนอันอาจเกิดความรุนแรง
90.   พรรคการเมืองกี่พรรคถูกพิจารณายุบพรรคโดยตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.  มี 2 พรรค            2.  มี 3 พรรค
3.  มี 4 พรรค            4.  มี 5 พรรค
91.   ใครเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
1.  นายนรนิติ เศรษฐบุตร        
2.  นาวาตรีประสงค์ สุ่นสิริ
3.  นายสวัสดิ์ โชติพานิช        
4.  นายจรัญ ภักดีธนากุล
92.   รัฐบาลชุดปัจจุบันมีรัฐมนตรีกี่คน
1.  30 คน               2.  32 คน
3.  35 คน               4.  36 คน
- 15 -
93.   ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน
1.  พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิต      2.  พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา
3.  นายอารีย์ วงศ์อารยะ         4.  นายชวรัตน์ ชาญวีระกุล
94.   กรุงเทพมหานครแบ่งเป็นกี่เขตการปกครอง
1.  47 เขต         2.  48 เขต      3.  49 เขต      4.  50 เขต
95.   ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร คือ
1.  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ        
2.  พระนารายณ์ทรงช้างเอราวัณ
3.  พระนารายณ์ประทับเหนือพระปรางค์สามยอด            
4.  ยักษ์สองตนหน้าวัดพระแก้ว
96.   ใครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน
1.  นายพระนาย สุวรรณรัตน์      2.  นายชูวิทย์  กมลวิสิษฏ์
3.  นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน      4.  มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร์
97.   ไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใด
1.  influenza B virus         2.  influenza A virus
3.  oseltamivir B virus         4.  oseltamivir A virus
98.   วันที่ท่านสอบนี้ใกล้เคียงกับวันสำคัญใดมากที่สุด (สมมุติว่าสอบวันที่ 8 เมษายน 2552)
1. วันอนามัยโลก            2. วันประมงแห่งชาติ
3. วันผู้สูงอายุ            4. วันครอบครัว
99.   นักบินอวกาศคนแรกของโลกเป็นคนชาติใด
1. รัสเซีย               2. สหรัฐอเมริกา
3. อังกฤษ               4. เยอรมนี
100.   คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อใด
1.  29 ก.ย.51            2.  29 ต.ค.51
3.  2 พ.ย.51            4.  3 ธ.ค.51

51.   ตอบ   2   จังหวัดศรีสะเกษ

- 19 -
52.   ตอบ   2  ภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติมี 6 ภาษาดังนี้ อังกฤษ  ฝรั่งเศส  จีน  รัสเซีย  สเปน  และอาหรับ
53.   ตอบ   4  สหรัฐเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและสินค้าอื่นๆ ที่ใหญ่สุดของไทย
54.   ตอบ   3  เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก แต่ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
55.   ตอบ   4   ธงช้าง
56.   ตอบ   4 พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
57.   ตอบ   4  เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
58.   ตอบ   4  นายปาสคัล เลมี  ชาวฝรั่งเศส
59.   ตอบ 1  นายบันคี มูน ชาวเกาหลีใต้ เป็นชาวเอเชีย คนที่สองที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ  ชาวเอเชียคนแรก คือนายอู ถั่น ชาวพม่า
60.   ตอบ 4  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สอง อยู่ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับ แขวงสะหวันะเขตของลาว  เพิ่งทำพิธีเปิดไปเมื่อ ธ.ค.49  โดยสะพานแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาของ ญี่ปุ่น
61.   ตอบ   2  สวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศเป็นกลางในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้หลังสงครามมีการจัดตั้งองค์กรสหประชาชาติขึ้นก็ไม่ได้สมัครเข้าเป็น สมาชิก
62.   ตอบ   1  พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  ปัจจุบันเป็นทั้ง ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  และประธาน คมช.
63.   ตอบ   1  ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำประเทศไทย
64.   ตอบ   4  อินโดนีเซียมีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก และมีประชากรเป็นอันดับ 4  ของโลก รองจากจีน อินเดียและสหรัฐ
65.   ตอบ   2  แขวงเทียบกับตำบล  เขตเทียบกับอำเภอ
66.   ตอบ   3  เนื่องจากเคารพในนโยบายจีนเดียว ทั้งนี้ประเทศในโลกส่วนใหญ่ไม่กล้ามีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงกับไต้หวัน เพราะเกรงอิทธิพลของจีนที่อ้างสิทธิเหนือไต้หวันว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของ จีน  ทำให้ไต้หวันแม้จะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงแต่สถานะทางการเมือง ในเวทีระหว่างประเทศไม่เป็นที่ยอมรับ
- 20 -
67.   ตอบ   4  ตราราชสีห์ เป็นตราของกระทรวงมหาดไทย
68.   ตอบ   3  พม่า
69.   ตอบ   2  ฆราวาสธรรมคือธรรมของผู้ครองเรือน
70.   ตอบ   2  โอซามา  บินลาเดน คือผู้นำกลุ่มอัลกอร์อิดะห์ ที่ต่อต้านสหรัฐและอิสราเอล
71.   ตอบ   2  นายมีชัย   ฤชุพันธ์  
72.   ตอบ   4 แนวทางบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตร
73.   ตอบ   1  สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรฯ หรือเจ้าฟ้ามหิดล พระบิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
74.   ตอบ   3  ดำริชอบคือความคิดที่จะดึงกายและใจออกจากกิเลส
75.   ตอบ   4  เขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ exclusive economic zone มีความยาวจากชายฝั่ง (ที่มีระดับน้ำลดต่ำที่สุด) ออกไป  200 ไมล์ทะเล โดยถ้าถัดจากเขตนี้ไปจะเป็นเขตทะเลหลวง
76.   ตอบ   1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2549   ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1 ต.ค. 2549 เป็นต้นมา
77.   ตอบ   1  เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร  คือ  www.bma.go.th
78.   ตอบ   4  ประธานาธิบดีของจีนคนปัจจุบัน คือ นายหูจินเทา
79.   ตอบ   4  ทุกข้อเป็น search engine
80.   ตอบ   1  ซาอุดิอาระเบีย
81.   ตอบ   1  เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
82.   ตอบ   2  ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
83.   ตอบ   1  ซีเรียอยู่ในทวีปเอเชีย
84.   ตอบ  4  พล.อ.ชวลิต เป็นเพียงอดีตหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ปัจจุบันไม่สังกัดพรรคใด
85.   ตอบ 3  ภายหลังมีการยึดอำนาจฯ  รัฐบาลใหม่ได้รื้อฟื้นศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งถูกยุบไปในสมัยรัฐบาลทักษิณ ขึ้นมาใหม่  เพื่อทำหน้าที่อำนวยการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือยะลา นราธิวาส
- 21 -
ปัตตานี    และมีการ เพิ่มจังหวัดที่อยู่ในความดูแลเข้ามาอีก 2 จังหวัด คือ สตูล และสงขลา รวมเป็น 5 จังหวัด  โดยมีนายพระนาย  สุวรรณรัตน์   เป็นผู้อำนวยการ ศอ.บต.
86.   ตอบ 4  มี 9 คน โดยสมาชิกคนล่าสุดคือ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวช
87.   ตอบ 1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
88.   ตอบ 2  ตำแหน่งสุดท้ายในราชการของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี  คือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
89.   ตอบ 3  เหตุผลที่คณะทหารเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มี 4 ประการ คือ (1) มีการทุจริตคอร์รัปชั่น  (2)  มีการกระทำอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุ ภาพ  (3)  มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนอันอาจเกิดความรุนแรงขึ้นใน ประเทศ  และ (4) มีการแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำและเล่นพรรคเล่นพวก    ส่วนเรื่องการ แทรกแซงจากต่างประเทศไม่มีการกล่าวถึง
90.   ตอบ  3   ในการพิจารณา มี 5 พรรคการเมือง คือไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ และพรรคการเมืองขนาดเล็กอีก 3 พรรค ซึ่งในที่สุดเมื่อ 30 พ.ค.50 คณะตุลาการ ได้ตัดสินให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิด แต่ให้ยุบพรรคไทยรักไทย และพรรคเล็กอีก 3 พรรค  
91.   ตอบ  1   ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน คือ นายนรนิติ เศรษฐบุตร   ส่วนนาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นสิริ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ    นายจรัญ  ภักดีธนากุล เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายสวัสดิ์ โชติพานิช เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
92.   ตอบ 3  รัฐบาลชุดปัจจุบันมีรัฐมนตรี 35 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นอีก 34 คน  โดยครั้งล่าสุด 28 เม.ย.50   ปรับ ครม.เพิ่มใหม่     อีก 3  คน   คือ นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รมช.สาธารณสุข   นายณัฐ อินทรปาน  รมช.ท่องเที่ยวและการกีฬา    พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ รมช.มหาดไทย ลาออก 1 คน คือนายประสิทธิ์ โฆวิลัยกุล
93.   ตอบ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือนายอารีย์ วงศ์อารยะ นายบัญญัติ จันเสนะ  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ส่วนคนอื่นเป็นอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
94.   ตอบ 4  กรุงเทพมหานคร  แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขตการปกครอง 160 แขวง โดยเขตของกรุงเทพมีฐานะเทียบเท่า อำเภอ  ส่วน แขวง มีฐานะเทียบเท่าตำบล
- 22 -
95.   ตอบ 1  ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร  คือ ตราพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
96.   ตอบ 3   ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบันคือ  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เมื่อ ปี 2547   นายอภิรักษ์ ปัจจุบันยังมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  อีกด้วย ส่วนปลัดกรุงเทพฯ คนปัจจุบัน คือนายพงษ์ศักติฐ์ เสมสันต์   (ตั้งแต่ 1 ต.ค.49-ปัจจุบัน)
97.   ตอบ 2  ไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัส  influenza A virus  โดยสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบันคือสายพันธุ์  H 5 N1
98.   ตอบ 1  วันอนามัยโลกตรงกับวันที่  7 เมษายน ดังนั้นจึงใกล้เคียงกับวันที่ 8 เมษายน ที่สุด วันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่  13 เมษายน  วันผู้สูงอายุตรงกับวันที่     13  เมษายน   วันครอบครัวตรงกับวันที่    14  เมษายน  
99.   ตอบ 1  นักบินอวกาศคนแรกของโลกเป็นชาวรัสเซีย ชื่อ ยูริ กาการิน  ส่วนยานอวกาศและนักบินอวกาศที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ เป็นชาติแรกคือนีล อาร์มสตรอง ชาวสหรัฐอเมริกา และยานอวกาศอพอลโล ของสหรัฐ
100.   ตอบ 4   คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ 3 พ.ย.49

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio