ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ตัวอย่าง r2r ฉบับขี้ลอก

วันนี้วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ครับ ผมได้ไปประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาตร์  พอดีมากๆที่ช่วงนี้ผมมุ่งมั่นกับเรื่องการทำยุทธศาตร์เป็นพิเศษ  ตอนเริ่มประชุมผมจึงตั้งใจมากครับ 

เริ่มที่ท่านประธานกล่าวเปิด...และพูดโน้มน้วมให้เกิดความกระตือรือร้น
ท่านบอกถึงที่มาที่ไปในการจัดประชุมครั้งนี้...ก็เพราะอีก 3 ปีครั้งหน้าประเทศไทยต้องเข้าสู่ ACE
ดังนั้นเราต้องปรับแผนเพื่อการรองรับACE...โดยเฉพาะเีรื่องการสื่อสาร

ในขณะที่ผมกำลังมุ่งมั่นแบบเต็มเปี่ยมด้วยพลังที่ฮึกเหิม...รู้สึกเหมือนไฟลุกท่วมหัวผม....ผมไฟแรงมากๆๆครับ

กริ่งๆๆ...เสียงโทรศัพท์มือถือผมดังขึ้น
สวัสดีครับ...
สวัสดี..พี่จาก สสจ.นะคะ

ทำไมรพ.น้องไม่ส่งงานวิชาการ R2R ..เพื่อเข้าร่วมงานวิชาการที่จะถึงนี้อ่ะค่ะ

ผมตอบว่าไรรู้ไหมครับ...
ผมตอบว่าไม่ทราบครับ...คือพี่พูดเรื่องอะไร
ผมต้องส่งงานR2R อะไรเหรอครับ ...ผมงง...ผมมึนมากแล้วพี่

พี่เขาตอบว่า...อ้าวก็หนังสือสั่งการที่ส่งไปตั้งแต่ต้นเดือนไง...ต้องส่งภายในวันนี้นะคะ


เออ...ผมไม่ได้รับหนังสือนะครับ...และจะให้ส่งภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้มันจะทันได้ไงครับ
ตอนนี้ผมประชุมอยู่...จะเอาเวลาที่ไหนไปทำครับ
จะว่าแต่ส่งวันนี้เลยครับ...อีก 10 ปี ไม่รู้จะส่งทันไหมครับ ...เพราะผมไม่รู้ตัวซ้ำว่า R2R มันคืออะไร

พี่เขาไม่เอ่อวาจาอันใด....เงียบมากๆๆๆ....
ผมคิดว่าพี่เขาคงไม่ได้ยินที่ผมพูดหรอกครับ...เพราะผมพูดในใจ

ที่พูดออกมาจากปากจริงๆก็แค่ ครับๆๆพี่ครับเดียวผมจะตามให้ครับ

เฮ้อ! R2R คืออะไร เป็นยังไงผมไม่รู้ด้วยซ้ำ

ปราชญ์จีนบอกไว้ว่า "อยากสำเร็จเร็วให้เดินตามรอยเท้าคนที่เขาเคยสำเร็จมาก่อน"
แปลเป็นภาษาบ้านๆ..คือไปลอกคนที่เขาเคยทำว่างั้นเหอะ
วันนี้ผมเลยต้องหาตัวอย่าง R2R มาลองอ่าน  ลองศึกษาครับ เชิญรับชมได้ครับ

"การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาคร
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ที่มา ใน ปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในฐานะผู้บริโภคสารสนเทศ ได้ แต่ก็ยังอีกหลายหน่วยงานที่ขาดช่องทางในการเผยแพร่สารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การสร้างเว็บไซต์คงเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันสำหรับใครหลายคน จนเมื่อผู้วิจัยมีโอกาสเข้าร่วมประชุม R2R ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนต์ นนทบุรี และได้รู้จักกับ Portal.in.th หนึ่งในบริการของชุดโครงการระบบออนไลน์ เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ ดำเนินการโดย UsableLabs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนโดย สสส. ตั้งแต่ นั้นมาผู้วิจัยก็ได้กลับมาเรียนรู้การทำเว็บไซต์อีกครั้ง หลังจากที่เคยพบอุปสรรค ทั้งการขาดที่ปรึกษาด้านเทคนิค ไม่มีงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจาก Portal.in.th จนในวันนี้ได้พัฒนาสู่ http://pharmasakhon.org เว็บไซต์ ประจำกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาคร และได้ริเริ่มทำการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อเป็นข้อมูลใน การพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ระเบียบวิธีการวิจัย ใช้ ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ใช้บริการทั้งในและนอกกลุ่มงาน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2553  เป็น เวลา 1 เดือน เครื่องมือในการวิจัย ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาคร ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธีของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7249  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้  สถิติพรรณนาสำหรับการวิจัย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 34 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 76.5 อายุเฉลี่ย 31 ปี (S.D. = 8) ความถี่ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตวันละครั้ง โดยที่ร้อยละ 67.7 เคยใช้บริการเว็บไซต์นี้มาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อติดตามข่าวและกิจกรรมของกลุ่มงาน การวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้เว็บไซต์อยู่ใน ระดับมาก (mean = 3.88, S.D. = 0.53)  โดยที่ระดับความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย จำนวน 3 ลำดับ ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (mean = 3.91, S.D. = 0.62), การจัดรูปภาพ ตัวอักษร สีบนหน้าจอ (mean = 3.79, S.D. = 0.48), เนื้อหาข่าวและกิจกรรมของกลุ่มงาน (mean = 3.76, S.D. = 0.69)  จุด เด่นของเว็บไซต์ในความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ การมีเนื้อหาที่ครอบคลุม สามารถค้นหาได้ง่าย และมีรูปแบบสีสันที่สวยงาม  จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้ใช้บริการได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มสาระ ความรู้เรื่องยา สมุนไพร หรือขยายช่องทางในการติดต่อ สื่อสารเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ประจำเดือนเมษายน 11,777 ครั้ง เฉลี่ย 121 ครั้งต่อวัน พบว่ามีผู้ใช้บริการจากภายนอกโรงพยาบาลให้ความสนใจในการติดต่อและสอบถามถึง ผลงานการพัฒนางานทางเภสัชกรรมของกลุ่มงาน เนื่องจากเว็บไซด์ดังกล่าว เป็นทั้งช่องทางการเผยแพร่นวัตกรรม R2R ประจำปี เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการศึกษาดูงาน สำหรับเภสัชกรจากโรงพยาบาลอื่นๆ และการฝึกงานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  รวมถึงเป็นที่นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในองค์กร และสาระความรู้ด้านยาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป ในอนาคตทางผู้วิจัยจะนำข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้มาใช้ในการปรับปรุง เว็บไซต์เพื่อเกิดการจัดการความรู้ และพัฒนาเป็น เว็บศูนย์รวม สำหรับคณะกรรมการแพทย์แผนไทยจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มเติม เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อย่างไม่สิ้นสุด
บทเรียนที่ได้รับ  ตลอด เวลาที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้พบว่าเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงองค์ ความรู้ที่ถูกสะสมจากการทำงานประจำวัน และสามารถพัฒนาให้เป็นงานวิจัย R2ได้ เพียงแต่ขาดช่องทางในการรวบรวมและเผยแพร่  นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง โดยการลงมือทำและแก้ไขปัญหา ไม่หยุดการเรียนรู้เพียงเพราะคิดว่าทำไม่ได้
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ นับ เป็นโอกาสดีของผู้วิจัย เนื่องจากกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เป็นคลังข้อมูลชั้นเยี่ยมที่รวบรวมผลงานการพัฒนาทางเภสัชกรรมที่สั่งสมกันมา จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยศักยภาพของทีมงานและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและใจรักในการทำงาน จึงทำให้เว็บไซต์มีเนื้อหาในการนำเสนอที่น่าสนใจมากมาย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุน Portal.in.th ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ดีมาโดยตลอด
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร  การ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร เป็นผลมาจากการได้รับแรงสนับสนุนและคำแนะนำจากหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตสารสนเทศ"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio