ขับเคลื่อนโดย Blogger.

เรียนศัพท์english จาก eng eng dictionary

"ผมเคยกล่าวเรื่องวิธีท่องศัพท์ภาษาอังกฤษและเคบเขียนไว้ว่าการเรียนภาษายังไงชะก็ต้องท่องศัพท์  แม้ว่าการท่องศัพท์จะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการเรียน เรียนศัพท์english  แต่การท่องศัพท์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถเรียนenglishได้คะแนนสูงๆ และการท่องศัพท์ควรท่องจาก eng eng dictionary คือ dictionary ที่แปลจาก eng เป็น eng  พร้อมมีตัวอย่างประโยคจะดีมากครับ วันนี้ผมได้ไปอ่านบทความที่เขียนไว้ในเวบ วิชาการ.คอม  เป็นบทความของคุณอำนวย สุนทรโชติ บทความเรื่อง “คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้”  ดังนี้ครับ"

นักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหา การเรียนภาษาอังกฤษ คือเรียนภาษาอังกฤษมา 16 ปี แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก
ปัญหาเรื่องการอ่อนภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้นมีสาเหตุมาจาก
1.รู้ศัพท์น้อยเกินไป
2.จำศัพท์มาผิด อันนี้จะหนักกว่าการไม่รู้ เพราะถ้าไม่รู้จะเดา แต่ถ้าจำมาผิดจะไม่เดา และจะยึดการจำที่ผิดๆนั้นไปใช้ ทำให้แปลไม่ได้
3.รู้ศัพท์ แปลได้ แต่ฟังไม่ออกพูดไม่ได้ เพราะตอนท่องศัพท์แบบไม่สนใจคำอ่านของศัพท์ และเมื่อฟังไม่ออกแล้วก็จะพูดไม่ได้ด้วย
4.รู้ศัพท์ทั้งหมดแต่แปลไม่ได้
ทั้งหมดนี้จะแก้ไขได้ไม่ยากดังต่อไปนี้
ก.ท่องศัพท์ขั้นต่ำที่คนไทยควรจะรู้ ซึ่งมี 3500 คำ โดยท่องคำอ่านด้วย ซึ่งจะแก้ปัญหาข้อ 1-3 ได้
ข.หัดแปลโดยดูวิธีแปล จาก www.buildingthailand.net ซึ่งแปลข่าวตัวอย่างไว้ให้ประมาณ 150 ข่าว แค่นี้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยทุกคนก็ดีขึ้นแล้ว 

คำศัพท์ที่ว่าได้แก่

  abandon             อะแบ๊นดั้น             ปล่อย,ละทิ้ง
            abdomen            แอบโด๊เม็น            ช่องท้อง
            ability                อะบิ๊ลิตี้                ความสามารถ
            ablaze               อะแบล๊ซฺ               โชติช่วง
            able                  เอ๊เบิ้ล                  สามารถ
            abnormal           แอบน๊อร์มอล           ผิดปรกติ
            aboard              อะบ๊อร์ด                บนเรือ,บนรถ,บนเครื่องบิน
            abolish              อะโบ๊ลิช                เลิกล้ม
            about                อะเบ๊าท                 เกี่ยวกับ,ประมาณ,แถวๆ
            above                อะโบ๊ฝ                 เหนือ,สูงกว่า
            abroad               อะบร๊อด               กว้าง,ต่างประเทศ
            absent               แอ๊บเซ่นท             ขาด,ไม่อยู่
            absolute             แอ๊บโซลู้ท            สัมบูรณ์,แท้จริง
            absorb                แอ๊บซ๊อร์บ            ดูดซับ,รับเอาไว้
            abstract              แอ๊บสแทรคทฺ         ไม่มีตัวตน
            absurd                แอ๊บเซิร์ท              เหลวไหล,น่าขัน
            abundant            อะบั๊นแด้นท            มากมาย,สมบูรณ์
            abuse                 อะบิ๊วส                 ใช้ในทางที่ผิด,กล่าวร้าย,ทารุณ
            academy             อะคาเด๊มี่               วิชาการ,โรงเรียน
            accelerate           แอ๊คเซ้ลเลอเรท        เร่ง
            accept                แอ๊คเซพท              รับ,ยอมรับ
            access                แอ๊คเซส                เข้าถึง
            accessory            แอ๊คเซสซอรี่            ส่วนเพิ่มเติม
            accident              แอ๊คซิเด็นท             อุบัติเหตุ
            acclaim               แอ๊คเคลม               ไชโย,โห่ร้อง
            accommodate      แอ๊คคอมโมเดท         ทำให้เหมาะสม,สะดวก
            accompany          แอ๊คคอมพานี่            มากับ,ไปกับ
            accomplish          แอ๊คคอมผลิช            ทำให้เสร็จลง
            accord                แอ๊คคอร์ด                ตรงกัน,ต้องกัน
            account              แอ๊คเค้าท                 บัญชี,รับผิดชอบ
            accumulate         แอ๊คคิวมูเหลท            สะสม
            accurate             แอ๊คคิวเหรท              แน่นอน,เที่ยงตรง
            accuse               แอ๊คคิ้วส                  กล่าวหา
            accustom           แอ๊คคัสต้อม               ฝึกให้เคยชิน
            ache                  เอช                        ปวด
            achieve              อะชี้ฝ                      บรรลุ
            acid                   เอ๊สิด                      กรด
            acknowledge       แอ๊คโนเหล็จ              ยอมรับ,รับรอง
            acme                 แอ๊คมี่                      สูงสุด
            acquire              แอ๊คไควร์                   ได้มา,เข้ายึด
            acre                  เอ๊เค่อร์                      2.5 ไร่
            across               อะคร๊อส                     ข้าม
            act                   แอ๊คท                        กระทำ,แสดง
            actaul               แอ๊คช่วล                     ที่จริง,แท้จริง
            adapt               อะแด๊พท์                     ดัดแปลง,ทำให้เหมาะ
            add                  แอ๊ด                          เพิ่ม,บวก
            addict               แอ๊ดดิคท                     ติด(ยาเสพติด)
            addition            แอ๊ดดิชั่น                      เพิ่มเติม
            address             แอ๊ดเดรส                     ที่อยู่,กล่าวปราศัย,จัดการกับปัญหา
            adequate           แอ๊ดดีเควท                   เพียงพอ
            adhere               แอ๊ดเฮียร                     ติด
            adjacent            แอดจ๊าเซ่นท                  ประชิด,ใกล้เคียง
            adjoin                แอ๊ดจอย                      ติด
            adjust               แอ๊ดจัสท                       ปรับ,ปรับตั้ง
            adminitrate        แอ๊ดมินิเทรท                   บริหาร,ปกครอง,จัดการ
            admire              แอ๊ดไมร                         นับถือ,เลื่อมใส
            admit                แอ๊ดมิท                         รับเข้าไว้,ยอมรับ
            adopt                อะด๊อพท                        รับเอา,นำมาใช้
            adrift                 อะดริ๊ฟท                        ลอยไป
            adult                 อะดั๊ลท                         ผู้ใหญ่
            advance             แอดฝ๊านซ                      ก้าวหน้า
            advantage          แอดแฝ๊นเทจ                   ได้เปรียบ,เป็นประโยชน์
            adventure           แอดเฝ๊นเจ้อร์                   ผจญภัย
            adversary           แอ๊ดเฝอร์ซารี่                   เป็นปฏิปักษ์,ตรงกันข้าม
            advertise           แอ๊ดเฝอร์ไท้ส                   โฆษณา
            advice               แอดไฝ๊ซ์                         แนะนำ
            advocate           แอ๊ดโฝเขท                       สนับสนุน,เป็นทนาย
            aeon                อี๊อ้อน                             ชั่วกัลปวสาน
            aero-                แอ๊โร่                              อากาศ
            aeroplane          แอ๊โร่เพลน                        เครื่องบิน
            affair                 แอฟแฟร์                          เรื่อง,กิจธุระ
            affect                แอฟเฟค                          กระทบกระเทือน
            affirm                แอฟเฟิร์ม                         รับรอง,ยืนยัน
            afford                แอฟฟอร์ด                         สามารถมีได้
            afraid                อะเฟรด                            กลัว,เกรง
            after                 แอ๊ฟเท่อร                          หลังจาก,ภายหลัง
            again                อะเกน                              อีกครั้ง
            against              อะเก้นสท                          แข่งกับ,สู้กับ,ต่อต้าน
            age                   เอจ                                 อายุ,แก่
            agency              เอ๊เจ็นซี่                             ตัวแทน
            agenda             อะเจ๊นด้า                            วาระการประชุม
            agent               เอเจ้นท                              ผู้แทน
            aggregate         แอ๊กกรีเกท                           สรุป,ไหลไปรวมกัน
            aggressive        แอกเกร๊สสีฝ                          ก้าวร้าว,รุกราน
            ago                  อะโก                                 -มาแล้ว
            agree               อะกรี                                  ตกลง,เห็นพ้อง
            agriculture        แอ๊กรีคัลเจ่อร์                         เกษตรกรรม
            ahead              อะเฮด                                 ข้างหน้า
            aid                  เอด                                    ช่วยเหลือ
            aim                 เอม                                    มุ่ง,มุ่งหมาย
            ain't                เอ๊นท                                   is not,are not ,am not
            air                   แอร์                                    อากาศ
            alarm               อะลาร์ม                                เตือน,ปลุก
            album              อั๊ลบั้ม                                  สมุดเก็บภาพ,แผ่นเสียง
            alert                อะเลิ้ร์ท                                 เตรียมพร้อม,ระวังระไว
            algebra            อั๊ลจีบร้า                                พีชคณิต
            alibi                อั๊ลไลไบ                                ข้อแก้ตัว
            alien               เอ๊เลี่ยน                                 แปลก,ต่างด้าว
            align               อะไลน                                  อยู่ในเส้นตรง
            alike               อะไล้ค                                  เหมือน
            alive               อะไล้ฝ                                  มีชีวิตอยู่,กระปี้กระเป่า
            alkali              อั๊ลคาลาย                               ด่าง
            all                  ออล                                     ทั้งหมด
            allege             อัลลี๊จ                                    กล่าวหา
            allocate           อั๊ลโลเขท                               แบ่งให้,กำหนด
            allow               อะลาว                                   อนุญาต,ยอมให้
            alloy               อัลลอย                                  เจือปน,ผสม
            ally                 อัลลาย                                  ผูกพัน,พันธมิตร
            almost            อ๊อลโมสท                               เกือบ
            alone              อะโลน                                   คนเดียว,โดเดี่ยว
            along              อะลอง                                   ตาม(ถนน),ร่วมด้วย
            already            ออลเร๊ดี้                                 มีอยู่แล้ว,เกิดขึ้นแล้ว
            alright             ออลไร๊ท                                 ดีแล้ว
            also                อ๊อลโซ                                  อีกด้วย,ด้วย
            alter               อั๊ลเท่อร์                                  แปลง
            alternate         อั๊ลเทอร์เหนท                            สลับกัน
            although          ออลโทร                                 แม้ว่า
            altitude           อั๊ลทิจูด                                  ระยะสูง
            altogether       ออลทูเก๊ทเทร่อ                          พร้อมกัน
            always            อ๊อลเวย์ส                                เสมอ
            a.m.               เอเอ็ม                                    ก่อนเที่ยง
            amateur          อะเมเท่อร                               สมัครเล่น
            amaze            อะแม๊ซฺ                                   ทำให้ประหลาดใจ
            ambassador    แอมบ๊าสซาเด้อร์                         เอกอัคราชฑูต
            ambition        แอมบิ๊ชั่น                                  ทะเยอทะยาน
            ambulance      แอ๊มบูแล้นซ์                              รถพยาบาล
            ambush          แอ๊มบุช                                   ซุ่มโจมตี
            amen             เอเมน                                     สาธุ
            amend           อาเม็นด                                   แก้ไข,แก้ตัว
            amid             เอมิด                                      กลาง,ท่ามกลาง
            amnesty        แอ๊มเนสที่                                 นิรโทษกรรม
            among           อะมอง                                    ในหมู่
            amount          อะเม๊าท                                   รวมเป็นจำนวน
            amplitude       แอ๊มพลิจูด                                ความกว้างขวาง
            amuse            อะมิ๊วส                                    ทำให้เพลิดเพลิน,ขบขัน
            analogy          อะน๊าโลจี้                                 อุปมา
            analyse          อ๊ะนาไล้ส                                 วิเคราะห์
            anatomy         อะน๊าโทมี่                                 ร่างกาย
            ancestor         แอ๊นเซสเท่อร                             บรรพบุรุษ
            anchor            แอ๊งเค่อร์                                  สมอ
            ancient           แอ๊นเซี่ยนท                               โบราณ
            and                แอนด์                                      และ
            angel              แอ๊งเจล                                   นางฟ้า
            anger              แอ๊งเก้อร                                  โกรธ
            angle              แอ๊งเจิ้ล                                    มุม
            animal             แอ๊นิมอล                                  สัตว์
            anniversary      แอนิเฝ๊อร์ซารี่                             วันครบรอบ
            announce         อะเน๊าซ                                   ประกาศ
            annoy              แอนนอย                                  รำคาญ
            annaul             แอนน๊วล                                  ประจำปี
            another            อะน๊าเทร่อร์                              คนอื่น,อีกคนหนึ่ง
            answer             แอ๊นเซ่อร                                คำตอบ,ตอบ,ผลลัพธ์
            ant                  แอ๊นท                                    มด
            anthem            แอ๊นเทร่ม                                 เพลงชาติ
            anthology         แอนโท๊โลจี้                               โคลง,กาพย์,กลอน
            anti-                แอ๊นไท                                   ต่อต้าน,ขัดขวาง
            anticipate         แอนทิ๊ซิเพท                              คาดล่วงหน้า
            anticlockwise    แอนไทคล๊อคไว้ส์                        ทวนเข็มนาฬิกา
            antique            แอนที๊คว                                 โบราณ
            anxious            แอ๊นเซียส                                ห่วงใย,กังวล
            any                 เอ๊นี่                                       ใด,คนหนึ่งคนใด,บ้าง
            apart              อะพาร์ท                                   แยกออกต่างหาก
            apartheid        อะพ๊าร์ไท้ด                                นโยบายเหยียดสีผิว
            apology           อะพ๊อโลจี้                                ขอโทษ
            appeal             แอพพีล                                  อุธรณ์,ร้องเรียน
            appear             แอพเพียร์                                ปรากฏ
            appetite           แอ๊พเพไท้ท                             อยากอาหาร
            applaud            แอพพล้อด                             ปรบมือ,สรรเสริญ
            apply               แอ๊พพลาย                              ใช้ประโยชน์,สมัครงาน
            appoint            แอพพ๊อยท                              แต่งตั้ง
            appraise           แอพเพรส                               ประเมิน
            appreciate        แอพพรี๊ชิเอท                            ชอบ,ปลื้ม
            apprehend        แอพพรีเฮ็น                             เข้าใจ,ความเข้าใจ
            approach          แอพโพร๊ช                              เข้าใกล้,ทาบทาม,เข้าหา
            appropriate       แอพโพร๊พริเอท                        เหมาะ,สมควร
            approve            แอพพรู๊ฝ                               อนุมัติ
            approximate      แอพพร๊อกซิเหมท                      ประมาณ,ราวๆ
            aqua                อ๊าควา                                  น้ำ
            arc                   อ๊าร์ค                                   ส่วนโค้งเป็นวงกลม
            architect           อ๊าร์ชิเถ็คท                             สถาปนิก
            archives            อ๊าร์ไค้ฝส                              ที่เก็บเอกสารสำคัญ
            ardent              อ๊าเด็นท                                อย่างแรงกล้า
            area                แอ๊เรีย                                   พื้นที่
            arena              อารี๊น่า                                   สนาม,สังเวียน
            argue              อ๊าร์กิว                                   โต้,เถียง
            arise               อะไร๊ส                                   ลุกขึ้น,เกิดขึ้น
            arithmetic        อะริ๊ทเมติค                              เลขคณิต
            arm                อาร์ม                                     แขน,อาวุธ
            aroma             อะโร๊ม่า                                  กลิ่นหอม
            around            อะราวนฺดฺ                                 ล้อมรอบ
            arrange           อะเร๊นจ์                                   จัด,เตรียม,จัดการ
            array              อะเรย์                                     ขบวน,ทิวแถว
            arrest             อะเร๊สท                                   จับกุม
            arrive             อะไร๊ฝ                                     มาถึง
            arrogant          อ๊ะโรแก้นท                               หยิ่ง
            arrow             แอ๊โร่                                      ลูกธนู,ลูกศร
            arson             อ๊าร์ซั่น                                    ลอบวางเพลิง
            art                 อาร์ท                                     ศิลปะ
            article            อ๊าร์ทิเคิ่ล                                 มาตรา,บทความ
            artificial          อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล                             เทียม,ปลอม
            as                 แอส                                      เหมือน,ดังที่,ขณะที่
            ash               แอช                                       เถ้าถ่าน
            ashamed        อะเชมดฺ                                  ละอาย
            ashore           อะชอร์                                   ขึ้นฝั่ง
            aside             อะไซ๊ดฺ                                  เลี่ยงไป
            ask               อาสคฺ                                    ถาม,ขอร้อง
            asleep           อะสลี๊พ                                  หลับ
            aspect           แอ๊สเพ็คท                               ลักษณะ,รูปร่าง
            aspire            แอสไพร์                                ปารถนา
            assassinate    แอสซ๊าซิเหนท                         ลอบฆ่า
            assault           แอสซั๊ลท                              โจมตี
            assemble        แอสเซ๊มเบิ้ล                           รวบรวม,ประชุม
            assent            แอสเซ๊นท                             ยอมรับ
            assess            แอสเซ๊ส                               ประเมิน
            asset              แอ๊สเส็ท                              ทรัพย์สิน
            assign             แอสไซนฺ                             มอบหมาย
            assist              แอสซิ๊สท                            ช่วยเหลือ
            associate         แอสโซ๊ซิเอท                        เข้าร่วม,เกี่ยวเนื่อง
            assume            แอสซูม                             สมมุติ
            assure             แอสชัวร์                             รับประกัน,แน่นอน
            asylum             อะไซ๊ลั่ม                            ที่ลี้ภัย
            at                    แอ็ท                                ที่
            athlete             แอ๊ทลี๊ท                             นักกีฬา
            atlas                แอ๊ทลาส                           แผนที่
            atmosphere      แอ๊ทโมสเฟียรฺ                      บรรยากาศ
            attach              แอทแท๊ช                          แนบ,ผูกติด
            attack              แอทแท๊ค                          เข้าตี
            attain              แอทเทน                           บรรลุ
            attempt           แอทเท๊มพท                        พยายาม
            attend             แอทเท็นด                         ตั้งใจ,เอาใจใส่
            attitude           แอ๊ททิจูด                          ท่าที
            attract             แอทแทร็คท                       ดึงดูด
            attribute          แอ๊ททริบิ้วทฺ                       อ้างเหตุว่า
            auction            อ๊อคชั่น                           ประมูล
            audience          อ๊อเดี่ยนซ                        ผู้ชม,ผู้ฟัง
            audit               อ๊อดิท                            ตรวจสอบ
            aunt               อั๊นท                              ป้า
            aura               อ๊อร่า                             รัศมี
            authentic        ออเท๊นทิค                        แท้จริง
            author            อ๊อเธอร์                          ผู้แต่ง
            authority         ออร์โท๊ริที่                       เจ้าหน้าที่,อำนาจ
            auto               อ๊อโท่                           รถยนต์
            auto-              อ๊อโท่                          อัตโนมัติ
            autumn           อ๊อทั่มน                        ฤดูใบไม้ร่วง
            auxiliary          ออกซิ๊เลียรี่                    ช่วย,เครื่องช่วย
            avenue            แอ๊ฝเฝนิว                     ถนน
            average           แอ๊ฝเฝอร์เหรจ                เฉลี่ย
            aviation           เอฝิเอ๊ชั่น                     การบิน
            avoid              อะฝอยด                      หลีกเลี่ยง
            await              อะเว๊ท                        คอย
            awake             อะเว้ค                        ตื่น,ปลุก
            award              อะหวอร์ด                    ตัดสิน
            aware              อะแวร์                       รับรู้
            away               อะเวย์                       ห่างไป
            awe                ออว์                         เกรงขาม,หวาดเสียว
            awhile             อะวายลฺ                    สักครู่
            axe                 แอ็กซ์                      ขวาน,ตัด
            axis                แอ๊กซิส                     แกน


หวังว่าผมเองจะสามารถเรียนenglishได้คะแนนสูงๆเกรดดีๆๆกับเขาบ้างนะครับ   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio