ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แนวข้อสอบสาธารณสุขฉบับขี้ลอก

 "วันนี้ได้ไปเจอแนนวข้อสอบสาธารณสุข หรือข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขที่จะสอบเข้ากรมควบคุมโรค ถึงว่าเป็นแนวข้อสอบที่ดีมากๆๆนะครับ หากมีเวลาไปวื้อหนังสือมาอ่านก็จะมีแนวข้อสอบเยอะมากๆๆเช่นกันครัับ ขอให้ทุกท่านได้เป็นนักวิชาการสาธารณสุขตามใจต้องการครับ"1.อธิบดีกรมควบคุมโรค คนปัจจุบัน คือ ใคร
                1. นายวิทยา    บุรณศิริ                                        2. นายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล
                3.  นายมานิต  ธีรตันติกานนท์                          4. นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล
ตอบ ข้อ 3.
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ ใคร
1. นายวิทยา    บุรณศิริ                                        2. นายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล
                3.  นายมานิต  ธีรตันติกานนท์                          4. นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล
ตอบ ข้อ 1.
3. วิสัยทัศน์  กรมควบคุมโรค “ เป็นองค์การชั้นน้ำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วย.....................................................” ช่องว่าควรเติมข้อใด
                1. ความเป็นธรรมและทั่วถึง ทั่วประเทศ                         2. การเข้าถึงการรักษาประชาชนอย่างทั่วถึง
                3. การควบคุมโรคอันเป็นเลิศ ภายในปี 2569                4. ความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563
ตอบ ข้อ 4.
4.ข้อใดไม่ใช่พันธกิจ กรมควบคุมโรค
1.    ส่งเสริมกระบวนการประสารงานร่วมมือเฉพาะเครือข่ายภายในประเทศ
2.    ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายประชาชน
3.    ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรค
4.    พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ตอบ ข้อ 1.
5.กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบาด หรือพบเห็น ควรแจ้งกรมควบคุมโรค เบอร์กลางใด
1. 1550                                                                  2. 1422
3. 1332                                                                  4. 1134
ตอบ ข้อ 2.
6.ค่านิยมหลักกของกรมควบคุมโรค คือ ข้อใด
1.  ISRATT                                           2.ISMART
3. MSATR                                           4.SMART
ตอบ ข้อ 2.
7.ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
        1. โรคไข้เหลือง                                                   2. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
        3. บาดทะยัก                                                         4.  โรคซึมเศร้า
ตอบ ข้อ 4.
8.มี อาการไข้นำมาก่อน ต่อมามีเยื่อบุหนังตาอักเสบ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หลอดลมอักเสบและมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-7 วัน  จะมีผื่นปรากฎที่บริเวณหน้า ต่อมาผื่นจะปรากฏทั้งตัวอยู่นาน 4-6 วัน  แล้วจะลอกออกไป ปรากฎเป็นสีแดงคล้ำอยู่หลายวัน เป็นโรคอะไร
                1. ไข้หัด                                                 2.ไข้หัดเยอรมัน
                3. ไข้รากสาด                                                        4. ไข้เหลือง
ตอบ  ข้อ 1.
9. โรคติดต่อใดที่กรมอนามัยโลกได้กำหนดให้ประเทศหรือเขตดินแดนติดต่อโรคดัง กล่าว ต้องมีความแจ้งข่าวเมื่อมีการเกิดระบาดหรือเป็นโรคประจำท้องถิ่น
                1. ไข้หัด                                                 2.ไข้หัดเยอรมัน
                3. ไข้รากสาด                                                        4. ไข้เหลือง
ตอบ  ข้อ 4.
10. . การป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานสารเคมี คือ ข้อใด
1.    ไม่ควรให้ผู้ดื่มสุราหรือของมึนเมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี
2.    เจ้าของสวนส้มควรส่งพนักงานผู้รับผิดชอบในการปฐมพยาบาล
3.    คนงานที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องสวมเสื้อผ้า หมวก ถุงมือ
4.    มีระบบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ตอบ ข้อ 1.
11. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศใดเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ ป้องกัน ควบคุมและการรักษาพยาบาลด้านโรคจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะโรคพิษสารเคมี
                1. สิงคโปร์                                            2. จีน
                3. ญี่ปุ่น                                                  4. เกาหลี
ตอบ ข้อ 2.
12. ในพื้นที่มาบตาพุด พร้อมเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า ประชาชนที่อยู่ในชุมชนดังกล่าวอยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัยสุขภาพต่อสารใด ซึ่งมาจากอุตสาหกรรม การจราจรและการขนส่ง
                1. สารกัมมันตรังสี                                               2.ควันพิษจากโรงงาน
                3. สารเบนซีน                                                      4. สารตะกั๋ว
ตอบ ข้อ 3.
13.จำนวนประชากรของประเทศ ปี 2550 มี 71 ล้านคน ประกอบไปด้วยผู้มีงานทำร้อยละเท่าไร
        1. ร้อยละ 50                                         2. ร้อยละ 53
        3. ร้อยละ 60                                         4. ร้อยละ 63
ตอบ ข้อ 2.
14. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
       
1. ขนาดของปัญหา
                                          2. ความรุนแรงของปัญหา
       
3. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา             4.
5.    การมีส่วนร่วมของหน่วยงานเฉพาะภาครัฐเท่านั้น
ตอบ ข้อ 4.
15.ในภาคเกษตรกรรม โรคใดเป็นอันดับ 1 ของโรคประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม
        1. สารก่อโรคภูมิแพ้                                            2. โรคพยาธิใบไม้
        3. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช                                      4. โรคไข้มาลาเลีย
ตอบ ข้อ 3.

16.จากภาคเกษตรกรรม ผู้เสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีใด มีถึงร้อยละ 29.4
                1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
                        2. สารตะกั่ว
        3. สารออร์กาโนฟอสเฟต                                  4. สารหนูปนปรอท
ตอบ ข้อ 3.
17. ผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำลังเป็นปัญหา คือข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1.    สารเคมีรั่วไหลที่คลองเตย มีผู้เสี่ยง  105  ราย
2.    การปนเปื้อนสารตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี ผู้เสี่ยง 5,000 ราย
3.    การปนเปื้อนของแคดเมียม จ.ลำปาง ผู้เสี่ยง   6,802  ราย
4.    สารหนูปนเปื้อน จ.นครศรีธรรมราช ผู้เสี่ยง 28,000 ราย
ตอบ ข้อ 3. แคมเมียมอยู่จ. ตาก
18.ในภาคอุตสาหรรมและภาคบริการ มีผู้ทำงานร้อยละเท่าไรของประเทศ
        1. ร้อยละ 50                                         2. ร้อยละ  53
        3. ร้อยละ 57                                         4. ร้อยละ 60
ตอบ ข้อ 3.
19.ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายในการเกิดการเสี่ยงในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก คือข้อใด
        1.  ฝุ่นหินดินทราย และสารตะกั่ว                                    2. สารตะกั่ว สารปรอท และเสียงดัง
        3. สารตะกั่ว และสารโคบอลต์                                          4. ฝุ่นหิน ดินทราย สารตะกั่ว และเสียงดัง
ตอบ ข้อ 4.
20.ในภาคบริการ กลุ่มเป้าหมายในการเกิดการเสี่ยงสำคัญในการให้บริการคือข้อใด
                1. เจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารสุข                                     2. ผู้ให้บริการตามสถานที่บันเทิง
                3. ผู้ให้บริการนวดแผนไทย                                              4.  ผู้ให้บริการร้านอาหาร โรงแรม
ตอบ ข้อ 1.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมโรค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

1 ความคิดเห็น:

parinya กล่าวว่า...

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค

- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข

- สรุปพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ

- ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

- นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 2555

- ความรู้เบื้องต้นทางชีวสถิติ

- ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา

- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข

- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

- อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ราคาชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio