ขับเคลื่อนโดย Blogger.

เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุข


จากประสบการณ์การเป็นนักวิชาการสาธารณสุขรับจ้างมายาวนาน ผมคิดว่าวิชาที่ได้นำมาใช้มากที่สุดจะเป็นวิชา ชีวสถิติสาธารณสุข ดังนั้นแล้วเพื่อให้บล็อกของผมเป็นบล็อกที่มีประโยชน์แก่แวดวงของนักวิชาการสาธารณสุข ผมจะรวบรวมเนื้อหาของวิชา ชีวสถิติสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วันนะครับ มาโพสที่บล็อกของผมเอง ซึ่งก็เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเช่นกันครับและผมคิดว่าบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขจริงๆคือการนำเอาหลักการของวิชา ชีวสถิติสาธารณสุข มาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขจริงๆก็คือเรื่องของชีวสถิติสาธารณสุข

เนื้อหาของชีวสถิติสาธารณสุขที่ผมจะรวบรวมมานี้จะอยู่ในขอบเขตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับ  โดยมีจุดมุ่งหมายให้พี่น้องใช้เป็นแนวทางในการเรียนการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบวิธีทางชีวสถิติสาธารณสุขอย่างถูกต้อง สามารถที่จะนำความรู้ทางชีวสถิติสาธารณสุข
ไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล ทางด้าน
การแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แต่ผมมีความเชื่อว่าเนื้อหาที่ผมจะนำมาเขียนในบล็อก จะสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษา วิชาการวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ จนไปถึงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษครับ

ผมเชื่อว่าการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ชนิดของข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการทดสอบ การประมาณช่วงความ
เชื่อมั่นของพารามิเตอร์ การทดสอบนัยสำคัญของการแจกแจง และของพารามิเตอร์ สหสัมพันธ์ และ
ความถดถอย มีประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขมากๆครับ ขอเพียงท่านเข้าใจและนำไปปรับใช้ครับ

ในท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผม
ทำให้สามารถเขียนบล็อกนี้ได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บล็อกนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
และนักวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ทุกคน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio