ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แพทย์newtract 2556

สำหรับนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาลวิชาชีพ หรือใครก็ตามที่จบวิทยาศาสตร์สุภาพแล้วต้องการอัพเดทความรู็้ อัพเดทฐานะจากเลขาCUPไปเป็นประธานCUP โครงการ แพทย์newtract ปี 2556 เปิดรับสมัครแล้วนะครับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เวบของหมาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
รายละเอียดคร่าวๆๆ
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีรายวิชาที่เทียบ
ได้ในรายวิชา ฟิสิกส์ทางการแพทย์ เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตในแต่ละรายวิชาและแต่ละ
รายวิชาต้องได้ค่าระดับขั้นไม่ต่ํากว่า C (2.00)
2.3 มีอายุไม่เกิน  30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันหมดเขตการรับสมัคร)
2.4 มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการสาธารณสุขอย่างน้อย  2  ปี  (นับถึงวันหมดเขตการรับ
สมัคร) พร้อมแนบใบรับรองมาในวันรับสมัคร
2.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
2.7 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาขอศาลถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในกรณีความผิด อันกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  -2-
2.8 เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป  (GAT)  และความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ  (PAT)  ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  สทศ.    จัดสอบในครั้งที่
1/2556  (สอบเดือนตุลาคม  2555)  และคะแนนการสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (กสพท.)  

3.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3.1  เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบคัดเลือก โดยในวันสมัครต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชามาแสดง หรือ
พนักงานราชการ บุคคลทั่วไป ในวันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมีใบลาออกจากต้นสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่มา
แสดงและผู้สมัครต้องสามารถทําสัญญาเพื่อรับราชการภายหลังสําเร็จการศึกษาตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาล
3.2 เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องสอบให้ผ่านการสอบขึ้น
ทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภาจัดสอบ
3.3 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบ
การศึกษาแล้ว  โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ
ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.4.1  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงดันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง  และ/หรือผู้อื่น  เช่น
โรคจิต  (Psychotic  Disorders)  โรคอารมณ์ผิดปกติ  (Mood  Disorders)  โรค
ประสาทรุนแรง  (Severe  Neurotic  Disorders)  โรคบุคลิกภาพผิดปกติ 
(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ
Borderline  Personality  Disorders  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ  อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง  ต่อผู้ป่วยหรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
3.4.3  เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.4.4  มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาเวชกรรม

  -3-
3.4.5  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ   โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
3.4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
3.4.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
3.4.6  มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง  โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2000  เฮิรตซ์  สูงกว่า  40  เดซิเบล  และความสามารถในการแยกแยะคําพูด
(speech  discrimination  score)  น้อยกว่าร้อยละ  70  จากความผิดปกติของ
ประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
3.4.7  โรคหรือความพิการอื่นๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็น
ว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้  คณบดี/ผู้อํานวยการวิทยาลัย  อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้
3.4.8  ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือ
จงใจปกปิดข้อมูล  ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จทําให้ราชการเสียหาย    ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้
และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม  จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต

4.  จํานวนรับ 45 คน

22 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอถามคะ คูณสมบัติ ข้อที่ว่า
"โดยมีรายวิชาที่เทียบได้ในรายวิชา ฟิสิกส์ทางการแพทย์ เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตในแต่ละรายวิชาและแต่ละ
รายวิชาต้องได้ค่าระดับขั้นไม่ต่ํากว่า C (2.00) "
แล้วผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หากไม่มีการเรียนใน 3 รายวิชานี้ หรือ กรณี เที่ยบได้ไม่ครบทั้ง 3 รายวิชา เช่น เที่ยบได้ประมาณ 2 รายวิชา จะสามารถสมัครสอบได้ไหม (ขอบคุณคะ)

ผู้ที่สนใจศึกษา กล่าวว่า...

ขอถามคะ คุณสมบัติ ข้อที่ว่า
"โดยมีรายวิชาที่เทียบได้ในรายวิชา ฟิสิกส์ทางการแพทย์ เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตในแต่ละรายวิชาและแต่ละ
รายวิชาต้องได้ค่าระดับขั้นไม่ต่ํากว่า C (2.00) "
แล้วผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หากไม่มีการเรียนใน 3 รายวิชานี้ หรือ กรณี เที่ยบได้ไม่ครบทั้ง 3 รายวิชา เช่น เที่ยบได้ประมาณ 2 รายวิชา จะสามารถสมัครสอบได้ไหม (ขอบคุณคะ)

ton กล่าวว่า...

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/publish/2556/DoctorNew_56.html

เพิ่มเติมลิงค์นะครับ ไปดูรายละเอียดได้ครับ

หากไม่มีการเรียนใน 3 รายวิชานี้....หมดคุณสมบัติครับ
กรณี เที่ยบได้ไม่ครบทั้ง 3 รายวิชา....ยังไม่ทราบข้อมูลครับ ผมโทรไปถามคำถามนี้เมื่อวานครับ

ยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่มีความฝันอยากเรียนแพทย์newtract สมัครGAT PAT แล้วไปลุ้นต่อวันสมัครครับ

มีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งผ่านบล็อกนี้นะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอถามครับ ปีหน้า 2556 จะยังมีการรับสมัครเรียนแพทย์ new tract ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่มั้ยครับ พอดีผมเพิ่งมาทำงานมันยังไม่ถึง 2 ปีอ่ะครับ ปีนี้

GUSTUSO กล่าวว่า...

ตามโครงการเดิมสิ้นสุดปีนี้ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้ข่าวว่าม.พะเยายังเปิดรับในปีต่อไปนะครับ
ใครสนใจทิ้งเมลไว้ได้นะครับ เดียวมีอะไรคืบหน้าจะแจ้งไปบอก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น่าสนใจนะครับแต่เพิ่งทำงานเองต้องรออีก 2 ปี ข้อมูลเรื่องเกรดวิชา ฟิสิกส์ เคมี เคมีอินทรีย์ ได้ข่าวยังไงบอกทีนะครับ

นี่คือเมลล์ผมครับ iamnurseman@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนใจค่ะ ถ้ามีความคืบหน้ารบกวนส่งข่าวให้หน่อยนะคะทางเมลนี้เลยค่ะ naynoppanet@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ เพิ่งทำงานได้ปีกว่าๆแล้วค่ะ แต่ปีนี้สมัครไม่ได้ เสียดายจัง

Natiwan Jansorn กล่าวว่า...

รบกวนส่งข่าวให้ด้วยครับ Away_G8แอดhotmail.com

GUSTUSO กล่าวว่า...

เดียวผมจะส่งข่าวให้ครับ ช่วงนี้อ่านหนังสือเตรียมตัวไว้เลยนะครับ เน้นภาษาอังกฤษเยอะๆนะครับ

Auttapon Yimyanyong กล่าวว่า...

ผมสนใจครับ รบกวนส่งข่าวให้ด้วยครับผม arjarn_auttapon@hotmail.com

ton กล่าวว่า...

ถ้าได้ข้อมูลผมจะส่งลิงค์ให้ทุกคนที่ลงชื่อไว้เลยครับ แต่ก็อย่ารอผมฝ่ายเดียวนะครับ ผมเป็นคนขี้ลืมครับ ยังไงก็ติดตามข่าวจาก ม.น.และม.พะเยา , GAT,PAT,กสพท.นะครับ

นายหมีพูห์ กล่าวว่า...

myloveinmylife@gmail.com ครับ ขอด้วยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมเรียนจบวิศวะมาอะคับจะสมัครได้ไหมคับเนี่ย

GUSTUSO กล่าวว่า...

จบวิดวะสอบโครงการนี้ไม่น่าจะได้ครับ

ญ กล่าวว่า...

สนใจค่ะ รบกวนส่งข่าวให้ด้วยนะคะ baby-vivi-won@hotmail.com
พอจะทราบมั้ยคะว่าที่ มน. เค้าจะปิดโครงการมั้ยคะ แล้วปีไหนคะ^_^

GUSTUSO กล่าวว่า...

ที่ ม.น.ผมยังไม่แน่ใจครับว่าปิดโครงการหรือยัง เพราะตามกำหนดเดิมจะปิดโครงการปีที่แล้วครับ
แต่ผมคาดว่าจะยังคงมีโครงการนี้ต่อไปครับ ยังไงอ่านหนังสือรอไว้เลยครับ
อย่าลืมดูการสมัครGAT PAT ด้วยนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอข้อมูลด้วยนะค่ะ suree2266@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนใจมากๆค่ะ ขอข้อมูลด้วยนะคะ jib_panu@hotmail.co.th

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนใจค่ะ จบพยาบาลมาทำงาน 2 ปีแล้วค่ะ ยังไงก้ฝากช่วยส่งข่าวให้บ้างนะค่ะ BCN_noopueng@hotmail.com ขอบคุนล่วงหน้านะค่ะ

narin tuntamong กล่าวว่า...

พอดีผมไม่ได้เป็นพนักงานของรัก เป็นลูกจ้างชั่วคราวอ่ะ ก็หมดสิทธิ์สมัครใช่มั้ยครับ เศร้าอ่ะ

narin tuntamong กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Copyright © 2011 toncub | High CTR Blogspot Themes designed by Ali Munandar | Powered by Blogger.Com.
My Zimbio